คณะพูดคุยสันติสุข จชต.ยืนยันพร้อมคุยกับทุกกลุ่มหลังมีคำสั่งสำนักนายก 327/2561

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ประชุมนัดแรกหลังมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 327/2561 ชี้เปิดพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม

เมื่อ 24 ธค. 61 ณ อาคาร สมช. ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ ลมช./ผอ.สล.คพส. เป็นประธานการประชุม สล.คพส. ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก หลังจากมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 327/2561 ลว. 7 ธ.ค.61 เพื่อชี้แจงนโยบายและกำหนดแนวทางการทำงานของคณะพูดคุยฯ โดยมี พล.อ. อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะพูดคุยฯ พร้อมด้วยคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ชุดใหม่ ร่วมประชุมเต็มคณะ 

ในการนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ประจำปี 2562 ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายการบริหารและการพัฒนา จชต. โดยคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. นำโดย พล.อ. อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ จะให้ความสำคัญกับการเปิดพื้นที่พูดคุยกับกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรง และกลุ่มผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม (Inclusiveness) และเน้นการออกแบบกระบวนการพูดคุยให้เป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่ม ภายใต้พื้นฐานการเคารพศักดิ์ศรี ให้เกียรติ จริงใจ และปลอดภัย เพื่อวากรากฐานความไว้วางใจและสร้างกระบวนการสันติสุขอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะพูดคุยฯ เต็มคณะ มีกำหนดแถลงข่าวชี้แจงแนวทางการทำงานและตอบข้อซักถามอย่างละเอียดต่อสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในพื้นที่ ในวันที่ 9 ม.ค. 62 ณ มอ. ปัตตานี